Tập huấn 

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2019 tập huấn buổi tập huấn cổng thông tin điện tử.

                  hình ảnh tập huấn