Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức buổi tập huấn 

 

 

 

váo sáng ngày 13